Buurtbudget 2024

Aanvraagformulier buurtbudget 2024

Klik hier om het aanvraagformulier voor het buurtbudget te downloaden in pdf-formaat of klik hier om het aanvraagformulier voor het buurtbudget te downloaden in doc-formaat. Aanvragen voor een bijdrage uit het buurtbudget 2024 moeten voor of op 11 maart 2024 binnen zijn bij de buurtbudgetcommissie van de binnenstad.

Inmiddels is het duidelijk dat alle aanvragen samen voor een bijdrage uit het buurtbudget 2024 het beschikbare budget ver te boven gaan. Dat betekent dat niet alle aanvragers het volledige bedrag toegezegd gaan krijgen. Aanvragen die nu nog binnenkomen worden op een wachtlijst gezet en worden beoordeeld als weer buurtbudget beschikbaar komt, bijvoorbeeld omdat een project niet doorgaat.

Buurtbudget 2024: 'Een groene en fijne binnenstad om in te wonen en te leven'

Ook in 2024 is er weer een buurtbudget beschikbaar voor initiatieven in de binnenstad. Het thema in 2024 is: ĎEen groene en fijne binnenstad om in te wonen en te levení. Daarbij valt niet alleen te denken aan nog meer groen in de binnenstad, maar ook aan boeiende en bruisende activiteiten die geworteld zijn in de binnenstad, zoals een aantal festivals. Bij het verdelen van het budget legt het BBN het accent op het samenwerken van bewoners in de eigen buurt van de binnenstad.

Uiteenlopende projecten
In 2023 ontvingen 31 aanvragers in totaal 23.340 euro uit het buurtbudget binnenstad. Bijdragen gingen bijvoorbeeld naar verschillende groene projecten zoals voor de Kromme Elleboogsteeg, voor het GroenEvent Valkestraat, Stovestraat, Nieuwstraat en omgeving en naar Binnen de Veste. Ook grotere projecten, zoals het Smartlappenfestival, het Running Diner, de Celzusterenstraat en de Amersfoortse Zwaan, kregen een bijdrage.

Geld uit het buurtbudget is in veel gevallen slechts een beperkte aanvulling op een soms flinke begroting. Dat is ook de bedoeling: het grootste deel van het budget van een activiteit moet komen van vrijwilligers en andere sponsoren.

Een aantal zaken dat bepalend is voor de beoordeling zijn onder meer:

 • Verbetering van de leefomgeving;
 • Gerelateerd aan de binnenstad;
 • Ondersteuning bij festiviteiten of andere activiteiten, anders dan eten en drinken;
 • Grote mate van zelfwerkzaamheid en/of sponsoring, ca. 50%;
 • Voldoende, aantoonbaar, draagvlak uit de woonomgeving;
 • Niet commercieel;
 • Het inleveren van een heldere begroting.

Het aanvraagformulier kunt u hierboven downloaden. Inzenden is mogelijk tot en met 11 maart 2024. Na ontvangst van de aanvraag wordt de ontvangst door het BBN binnen een week bevestigd met vermelding van het nummer BBN 24/XXX.

Elk idee is welkom en ook dit jaar verwacht het BBN weer veel creativiteit van u en andere binnenstad bewoners. Veel succes!

Indebuurt033
Naast het buurtbudget is het in 2024 ook mogelijk om een gemeentelijke subsidie voor een project in de wijk aan te vragen via Indebuurt033. Een voorwaarde is wel dat het betreffende project niet op een andere manier subsidie krijgt. Meer informatie over het aanvragen van subsidie via Indebuurt033 staat hier op onze website.

Commissie Buurtbudget BBN


Spelregels voor het aanvragen van buurtbudget

 • Gericht op ontmoeting en/of samenwerken van bewoners in de binnenstad.
 • Beschrijving van het project.
 • Begroting waaruit blijkt dat buurtbudget aanvullend is.
 • Draagvlak van de woonomgeving.
 • Alle aanvragen moeten voor 11 maart 2024 ingeleverd zijn.
 • Bewoners moeten in de realisering ook zelf een actieve rol vervullen.
 • Een idee mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente Amersfoort.
 • Het buurtbudget is niet bedoeld voor het vergoeden van eten en drinken.
 • Alle aanvragen die de openbare ruimte (straat, plein, plantsoen of groenstrook) moeten worden getoetst door de gemeente. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van bloembakken. Bovendien moet u bij dit soort aanvragen aantonen dat uw idee draagvlak heeft in de buurt. De buurtbewoners moeten het dus eens zijn met uw plan.
 • De aanvraag mag niet in strijd zijn met het (onderstaande) reglement van de Stichting Buurt Budget Midden Nederland.

Nog vragen? mail uw vraag naar de commissie buurtbudget via info@bbn-amersfoort.nl

Succes met voorbereiding en de aanvraag.


Reglement Stichting Buurt Budget Midden Amersfoort ( KvK dossier 55548865)
Betreffende de wijken Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg en Binnenstad.

Algemeen

Artikel 1.
Het wijkbudget is bedoeld om middelen beschikbaar te stellen ter bevordering van de leefbaarheid in de wijken.

Artikel 2.
1. Over de besteding van het beschikbare budget in een wijk wordt beslist door het Buurt Budget Team, hierna te noemen BBT.
2. Het BBT is exclusief verantwoordelijk voor de besteding van het buurtbudget.
3. Het BBT maakt een opsomming van de wensen en brengt deze in in het overleg van het kalenderjaar.

Artikel 3.
De wensen worden per wijk door het BBT gehonoreerd. Op 1 januari 2012 zijn er drie wijken, t.w. Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg en Binnenstad.

Bestemming budget

Artikel 4.
1. Het budget wordt aangewend ten behoeve van een groep bewoners, een gedeelte van een buurt, een aantal buurten in een wijk of de gehele wijk, waarbij het resultaat zal zijn de verbetering van de leefbaarheid.
2. Via de wijkkranten en de websites zullen de bewoners op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Er worden aanvraagformulieren in de wijkkranten en op de websites gepubliceerd met vermelding van uiterste datum van inzending.
3. Aan het einde van het budgetjaar wordt via de wijkkranten en de websites bekend gemaakt waaraan het jaarbudget is besteed.

Samenstelling budget

Artikel 5.
Het buurtbudget wordt op grond van gemeentelijk beleid toegewezen aan een wijk.

Artikel 6.
1. Wensen worden voor een betreffend jaar schriftelijk ingebracht bij het BBT op een daartoe bestemd formulier op basis van een voorstel met nauwkeurige kostenraming. De indiendatum wordt door het betreffende BBT vastgesteld. Het BBT controleert de juistheid en volledigheid van de ingediende wensen en bericht hierover aan de indieners. Als een aanvraag wordt afgewezen, dan wordt dit duidelijk gemotiveerd.
2. Als een aanvrager niet akkoord gaat met een afwijzing van zijn verzoek, dan heeft hij/zij de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuur van de Stichting BBMA. Zij zullen de klager en de budgetcommissie horen alvorens een beslissing te nemen. Binnen ťťn maand na de hoorzitting zal het bestuur de partijen hierover berichten.
3. Mocht de bezwaarmaker zich toch niet kunnen vinden in het standpunt van het stichtingsbestuur dan heeft hij/zij de mogelijkheid om zich te wenden tot de gemeentelijke Wijkmanager van de betreffende wijk. Het oordeel van de wijkmanager is bindend.

Artikel 7.
Als het jaarbudget van de wijk wordt overschreden en wensen om die reden niet worden gehonoreerd, kunnen dergelijke wensen worden doorgeschoven naar het volgende budgetjaar.

Budgetcommissie

Artikel 8
1. Per wijk is er een BBT. De zittingsduur van een lid bedraagt maximaal 3 jaar. Een lid van het BBT kan slechts ťťn maal worden herbenoemd voor een termijn van 3 jaar.
2. Klachten over de werkwijze en /of samenstelling van de budgetcommissie kunnen worden ingediend bij het bestuur van de Stichting BBMA. Zij zullen de klager en de budgetcommissie horen alvorens een beslissing te nemen. Binnen ťťn maand na de hoorzitting zal het bestuur de partijen hierover berichten. De uitspraak is bindend.

Artikel 9
Het BBT kan gelden ter beschikking stellen aan een andere wijk t.b.v. het verwezenlijken van wensen, die wijk overschrijdend zijn.

Artikel 10
De uitvoering van de gehonoreerde wens vindt plaats binnen het kalenderjaar na de toekenning. Afwijkingen van deze termijn worden schriftelijk vastgesteld door het BBT.

Criteria toewijzing buurtbudgetten.

Artikel 11.
Onderscheid ideeŽn.
De ideeŽn zijn te onderscheiden in 2 hoofdsoorten.

1e hoofdsoort
Aanleg van voorzieningen t.b.v. de leefbaarheid van een buurt (bijvoorbeeld: bloembakken, speeltoestellen e.d.)

2e hoofdsoort
Festiviteiten zoals:
- Buurt- straatfeesten, barbecues
- Koffiemiddagen met bewoners

Artikel 12.
Algemene criteria
IdeeŽn ter verbetering van de leefomgeving hebben een hogere prioriteit dan ideeŽn met betrekking tot festiviteiten.
Kortom: ideeŽn van de 1e hoofdsoort hebben voorrang boven de ideeŽn van de 2e hoofdsoort als bedoeld in artikel 11.

Criteria inzake ideeŽn van de 2e hoofdsoort:
Organisatiekosten worden apart vermeld in de aanvraag. Het betreft hier de kosten van bijvoorbeeld de huur van een tent, stoelen, barbecues met brandstof, vergunning, veiligheid, oproep aan bewoners.

Bij alle activiteiten van de 2e hoofdsoort wordt er van uit gegaan dat de deelnemers minimaal 50% zelf bijdragen. Consumpties komen uitsluitend in bijzondere gevallen in aanmerking voor vergoeding, e.e.a. ter beoordeling van het betreffende BBT. Als niet alle aanvragen volgens de geldende regels gehonoreerd kunnen worden dan beslist het BBT bij meerderheid van stemmen.

Stichting Buurtbudgetten

Artikel 13.
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen, uit elke wijk 1.
De leden worden benoemd door de Wijkbeheerteams/BBN. De zittingsduur bedraagt maximaal 5 jaar.
Om de continuÔteit te handhaven zal de eerste keer een bestuurslid al na 3 jaar worden vervangen en een tweede bestuurslid na 4 jaar. Na een onderbreking van een jaar kan een ex-bestuurslid weer benoemd worden.

Artikel 14.
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar in vergadering bijeen.

Wijzigingen in reglement.

Artikel 15.
Het Stichtingsbestuur is uitsluitend bij meerderheid van stemmen en na beraad met de betreffende BBTís bevoegd het reglement te wijzigen.

Amersfoort, 23 juni 2012.
Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 06 maart 2013.


Besteding buurtbudget 2023

Hieronder kunt u het inhoudelijk verslag downloaden met een opsomming van de projecten die in 2023 een bijdrage uit het buurtbudget hebben gekregen. De werkgroep heeft bij het toekennen gelet op de meerwaarde voor binnenstadbewoners als geheel of voor een groep bewoners, met het thema 'Hoe groener, hoe beterí als leidraad en de totaal beschikbare budgettaire ruimte. Hierdoor kan het zijn dat niet iedere aanvraag volledig is gehonoreerd.

Klik hier om het inhoudelijk verslag buurtbudget 2023 te downloaden in pdf-formaat.


Besteding buurtbudget 2022

Hieronder kunt u het inhoudelijk verslag downloaden met een opsomming van de projecten die in 2022 een bijdrage uit het buurtbudget hebben gekregen. De werkgroep heeft bij het toekennen gelet op de meerwaarde voor binnenstadbewoners als geheel of voor een groep bewoners, met het thema 'Hoe groener, hoe beterí als leidraad en de totaal beschikbare budgettaire ruimte. Hierdoor kan het zijn dat niet iedere aanvraag volledig is gehonoreerd.

Klik hier om het inhoudelijk verslag buurtbudget 2022 te downloaden in pdf-formaat.


Besteding buurtbudget 2021

Hieronder kunt u het inhoudelijk verslag downloaden met een opsomming van de projecten die in 2021 een bijdrage uit het buurtbudget hebben gekregen. De werkgroep heeft bij het toekennen gelet op de meerwaarde voor binnenstadbewoners als geheel of voor een groep bewoners, met het thema 'Hoe groener, hoe beterí als leidraad en de totaal beschikbare budgettaire ruimte. Hierdoor kan het zijn dat niet iedere aanvraag volledig is gehonoreerd.

Vanwege het corona-virus kunnen een aantal projecten in 2021 niet doorgaan. De buurtbudgetcommissie heeft besloten om de bijdrage voor deze projecten te oormerken voor gebruik in 2022. Met een eventuele aanvullende aanvraag in 2022 kan dan extra groot uitgepakt worden.

Klik hier om het inhoudelijk verslag buurtbudget 2021 te downloaden in pdf-formaat.


Besteding buurtbudget 2020

Hieronder kunt u het inhoudelijk verslag downloaden met een opsomming van de projecten die in 2020 een bijdrage uit het buurtbudget hebben gekregen. De werkgroep heeft bij het toekennen gelet op de meerwaarde voor binnenstadbewoners als geheel of voor een groep bewoners, met het thema 'Hoe groener, hoe beterí als leidraad en de totaal beschikbare budgettaire ruimte. Hierdoor kan het zijn dat niet iedere aanvraag volledig is gehonoreerd.

Vanwege het corona-virus kunnen een aantal projecten in 2020 niet doorgaan. De buurtbudgetcommissie heeft besloten om de bijdrage voor deze projecten te oormerken voor gebruik in 2021. Met een eventuele aanvullende aanvraag in 2021 kan dan extra groot uitgepakt worden.

Klik hier om het inhoudelijk verslag buurtbudget 2020 te downloaden in pdf-formaat.


Besteding buurtbudget 2019

Hieronder kunt u het inhoudelijk verslag downloaden met een opsomming van de projecten die in 2019 een bijdrage uit het buurtbudget hebben gekregen. De werkgroep heeft bij het toekennen gelet op de meerwaarde voor binnenstadbewoners als geheel of voor een groep bewoners, met het thema 'B(l)oeiende binnenstadí als leidraad en de totaal beschikbare budgettaire ruimte. Hierdoor kan het zijn dat niet iedere aanvraag volledig is gehonoreerd.

Klik hier om het inhoudelijk verslag buurtbudget 2019 te downloaden in pdf-formaat.


Besteding buurtbudget 2018

Hieronder kunt u het inhoudelijk verslag downloaden met een opsomming van de projecten die in 2018 een bijdrage uit het buurtbudget hebben gekregen. De werkgroep heeft bij het toekennen gelet op de meerwaarde voor binnenstadbewoners als geheel of voor een groep bewoners, met het thema 'B(l)oeiende binnenstadí als leidraad en de totaal beschikbare budgettaire ruimte. Hierdoor kan het zijn dat niet iedere aanvraag volledig is gehonoreerd.

Klik hier om het inhoudelijk verslag buurtbudget 2018 te downloaden in pdf-formaat.


Besteding buurtbudget 2017

Hieronder kunt u het inhoudelijk verslag downloaden met een opsomming van de projecten die in 2017 een bijdrage uit het buurtbudget hebben gekregen. De werkgroep heeft bij het toekennen gelet op de meerwaarde voor binnenstadbewoners als geheel of voor een groep bewoners, met het thema 'B(l)oeiende binnenstadí als leidraad en de totaal beschikbare budgettaire ruimte. Hierdoor kan het zijn dat niet iedere aanvraag volledig is gehonoreerd.

Klik hier om het inhoudelijk verslag buurtbudget 2017 te downloaden in pdf-formaat.


Besteding buurtbudget 2016

Hieronder kunt u het inhoudelijk verslag downloaden met een opsomming van de projecten die in 2016 een bijdrage uit het buurtbudget hebben gekregen. De werkgroep heeft bij het toekennen gelet op de meerwaarde voor binnenstadbewoners als geheel of voor een groep bewoners, met het thema 'Bezig in je buurtí als leidraad en de totaal beschikbare budgettaire ruimte. Hierdoor kan het zijn dat niet iedere aanvraag volledig is gehonoreerd of zelfs is afgewezen.

Klik hier om het inhoudelijk verslag buurtbudget 2016 te downloaden in pdf-formaat.


Klik hier om terug te gaan naar de pagina met de werkgroepen.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.