Buurtbudget 2019

Buurtbudget 2019: Laten we de bloemetjes buiten zetten

Ook in 2019 is er weer een buurtbudget beschikbaar voor initiatieven in de binnenstad. Het thema in 2019 is: ‘Laten we de bloemetjes buiten zetten’. Daarbij valt niet alleen te denken aan meer groen in de binnenstad, maar ook aan boeiende en bruisende activiteiten die geworteld zijn in de binnenstad, zoals een aantal festivals. Bij het verdelen van het budget legt het BBN het accent op het samenwerken van bewoners in de eigen buurt van de binnenstad.

Uiteenlopende projecten
Vorig jaar ontvingen ruim 23 aanvragers in totaal 14.600 euro uit het buurtbudget binnenstad. Bijvoorbeeld de vergroening aan de Langegracht, de bloembakken aan de Coninckstraat en het buurtfeest van de Korte Bergstraat. Ook grotere projecten, zoals de Havikconcerten en Vreemde Gasten, kregen een bijdrage.

Geld uit het buurtbudget is in veel gevallen slechts een beperkte aanvulling op een soms flinke begroting. Dat is ook de bedoeling: het grootste deel van het budget van een activiteit moet komen van vrijwilligers en andere sponsoren.

Een aantal zaken dat bepalend is voor de beoordeling zijn onder meer:

 • Verbetering van de leefomgeving;
 • Gerelateerd aan de binnenstad;
 • Ondersteuning bij festiviteiten of andere activiteiten, anders dan eten en drinken;
 • Grote mate van zelfwerkzaamheid en/of sponsoring, ca. 50%;
 • Voldoende, aantoonbaar, draagvlak uit de woonomgeving;
 • Niet commercieel;
 • Het inleveren van een heldere begroting.

Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden. Inzenden is mogelijk tot en met 11 maart 2019. Na ontvangst van de aanvraag wordt de ontvangst door het BBN binnen een week bevestigd met vermelding van het nummer BBN 19/XXX.

Elk idee is welkom en ook dit jaar verwacht het BBN weer veel creativiteit van u en andere binnenstad bewoners. Veel succes!

Indebuurt033
Naast het buurtbudget is het in 2019 ook mogelijk om een gemeentelijke subsidie voor een project in de wijk aan te vragen via Indebuurt033. Een voorwaarde is wel dat het betreffende project niet op een andere manier subsidie krijgt. Meer informatie over het aanvragen van subsidie via Indebuurt033 staat hier op onze website.

Commissie Buurtbudget BBN


Aanvraagformulier buurtbudget 2019

Klik hier om het aanvraagformulier voor het buurtbudget te downloaden in pdf-formaat of klik hier om het aanvraagformulier voor het buurtbudget te downloaden in doc-formaat.

Spelregels voor het aanvragen van buurtbudget

 • Gericht op ontmoeting en/of samenwerken van bewoners in de binnenstad.
 • Beschrijving van het project.
 • Begroting waaruit blijkt dat buurtbudget aanvullend is.
 • Draagvlak van de woonomgeving.
 • Alle aanvragen moeten voor 11 maart 2019 ingeleverd zijn.
 • Bewoners moeten in de realisering ook zelf een actieve rol vervullen.
 • Een idee mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente Amersfoort.
 • Het buurtbudget is niet bedoeld voor het vergoeden van eten en drinken.
 • Alle aanvragen die de openbare ruimte (straat, plein, plantsoen of groenstrook) moeten worden getoetst door de gemeente. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van bloembakken. Bovendien moet u bij dit soort aanvragen aantonen dat uw idee draagvlak heeft in de buurt. De buurtbewoners moeten het dus eens zijn met uw plan.
 • De aanvraag mag niet in strijd zijn met het (onderstaande) reglement van de Stichting Buurt Budget Midden Nederland.

Nog vragen? mail uw vraag naar de commissie buurtbudget via info@bbn-amersfoort.nl

Succes met voorbereiding en de aanvraag.


Reglement Stichting Buurt Budget Midden Amersfoort ( KvK dossier 55548865)
Betreffende de wijken Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg en Binnenstad.

Algemeen

Artikel 1.
Het wijkbudget is bedoeld om middelen beschikbaar te stellen ter bevordering van de leefbaarheid in de wijken.

Artikel 2.
1. Over de besteding van het beschikbare budget in een wijk wordt beslist door het Buurt Budget Team, hierna te noemen BBT.
2. Het BBT is exclusief verantwoordelijk voor de besteding van het buurtbudget.
3. Het BBT maakt een opsomming van de wensen en brengt deze in in het overleg van het kalenderjaar.

Artikel 3.
De wensen worden per wijk door het BBT gehonoreerd. Op 1 januari 2012 zijn er drie wijken, t.w. Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg en Binnenstad.

Bestemming budget

Artikel 4.
1. Het budget wordt aangewend ten behoeve van een groep bewoners, een gedeelte van een buurt, een aantal buurten in een wijk of de gehele wijk, waarbij het resultaat zal zijn de verbetering van de leefbaarheid.
2. Via de wijkkranten en de websites zullen de bewoners op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Er worden aanvraagformulieren in de wijkkranten en op de websites gepubliceerd met vermelding van uiterste datum van inzending.
3. Aan het einde van het budgetjaar wordt via de wijkkranten en de websites bekend gemaakt waaraan het jaarbudget is besteed.

Samenstelling budget

Artikel 5.
Het buurtbudget wordt op grond van gemeentelijk beleid toegewezen aan een wijk.

Artikel 6.
1. Wensen worden voor een betreffend jaar schriftelijk ingebracht bij het BBT op een daartoe bestemd formulier op basis van een voorstel met nauwkeurige kostenraming. De indiendatum wordt door het betreffende BBT vastgesteld. Het BBT controleert de juistheid en volledigheid van de ingediende wensen en bericht hierover aan de indieners. Als een aanvraag wordt afgewezen, dan wordt dit duidelijk gemotiveerd.
2. Als een aanvrager niet akkoord gaat met een afwijzing van zijn verzoek, dan heeft hij/zij de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuur van de Stichting BBMA. Zij zullen de klager en de budgetcommissie horen alvorens een beslissing te nemen. Binnen ιιn maand na de hoorzitting zal het bestuur de partijen hierover berichten.
3. Mocht de bezwaarmaker zich toch niet kunnen vinden in het standpunt van het stichtingsbestuur dan heeft hij/zij de mogelijkheid om zich te wenden tot de gemeentelijke Wijkmanager van de betreffende wijk. Het oordeel van de wijkmanager is bindend.

Artikel 7.
Als het jaarbudget van de wijk wordt overschreden en wensen om die reden niet worden gehonoreerd, kunnen dergelijke wensen worden doorgeschoven naar het volgende budgetjaar.

Budgetcommissie

Artikel 8
1. Per wijk is er een BBT. De zittingsduur van een lid bedraagt maximaal 3 jaar. Een lid van het BBT kan slechts ιιn maal worden herbenoemd voor een termijn van 3 jaar.
2. Klachten over de werkwijze en /of samenstelling van de budgetcommissie kunnen worden ingediend bij het bestuur van de Stichting BBMA. Zij zullen de klager en de budgetcommissie horen alvorens een beslissing te nemen. Binnen ιιn maand na de hoorzitting zal het bestuur de partijen hierover berichten. De uitspraak is bindend.

Artikel 9
Het BBT kan gelden ter beschikking stellen aan een andere wijk t.b.v. het verwezenlijken van wensen, die wijk overschrijdend zijn.

Artikel 10
De uitvoering van de gehonoreerde wens vindt plaats binnen het kalenderjaar na de toekenning. Afwijkingen van deze termijn worden schriftelijk vastgesteld door het BBT.

Criteria toewijzing buurtbudgetten.

Artikel 11.
Onderscheid ideeλn.
De ideeλn zijn te onderscheiden in 2 hoofdsoorten.

1e hoofdsoort
Aanleg van voorzieningen t.b.v. de leefbaarheid van een buurt (bijvoorbeeld: bloembakken, speeltoestellen e.d.)

2e hoofdsoort
Festiviteiten zoals:
- Buurt- straatfeesten, barbecues
- Koffiemiddagen met bewoners

Artikel 12.
Algemene criteria
Ideeλn ter verbetering van de leefomgeving hebben een hogere prioriteit dan ideeλn met betrekking tot festiviteiten.
Kortom: ideeλn van de 1e hoofdsoort hebben voorrang boven de ideeλn van de 2e hoofdsoort als bedoeld in artikel 11.

Criteria inzake ideeλn van de 2e hoofdsoort:
Organisatiekosten worden apart vermeld in de aanvraag. Het betreft hier de kosten van bijvoorbeeld de huur van een tent, stoelen, barbecues met brandstof, vergunning, veiligheid, oproep aan bewoners.

Bij alle activiteiten van de 2e hoofdsoort wordt er van uit gegaan dat de deelnemers minimaal 50% zelf bijdragen. Consumpties komen uitsluitend in bijzondere gevallen in aanmerking voor vergoeding, e.e.a. ter beoordeling van het betreffende BBT. Als niet alle aanvragen volgens de geldende regels gehonoreerd kunnen worden dan beslist het BBT bij meerderheid van stemmen.

Stichting Buurtbudgetten

Artikel 13.
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen, uit elke wijk 1.
De leden worden benoemd door de Wijkbeheerteams/BBN. De zittingsduur bedraagt maximaal 5 jaar.
Om de continuοteit te handhaven zal de eerste keer een bestuurslid al na 3 jaar worden vervangen en een tweede bestuurslid na 4 jaar. Na een onderbreking van een jaar kan een ex-bestuurslid weer benoemd worden.

Artikel 14.
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar in vergadering bijeen.

Wijzigingen in reglement.

Artikel 15.
Het Stichtingsbestuur is uitsluitend bij meerderheid van stemmen en na beraad met de betreffende BBT’s bevoegd het reglement te wijzigen.

Amersfoort, 23 juni 2012.
Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 06 maart 2013.


Besteding buurtbudget 2018 en uitreiking buurtbudgetcheques

Op maandag 9 april 2018 vanaf 19.30 uur werden de buurtbudgetcheques uitgereikt bij Downey’s aan de Zuidsingel 65. Iedere aanvrager werd gevraagd om een leuke presentatie van 2-3 minuten van de betreffende activiteit te geven.

Hieronder vindt u een opsomming van de projecten die in 2018 een bijdrage uit het buurtbudget hebben gekregen. De werkgroep heeft bij het toekennen gelet op de meerwaarde voor binnenstadbewoners als geheel of voor een groep bewoners, met het thema 'B(l)oeiende binnenstad’ als leidraad en de totaal beschikbare budgettaire ruimte. Hierdoor kan het zijn dat niet iedere aanvraag volledig is gehonoreerd.

Groenevent Valkestraat, Stovestraat en Nieuwstraat en omgeving € 800,00
Goeie buren € 1080,00
Drukken BBN Nieuws 2 edities (bezorging in eigen beheer) € 900,00
Bloembakken Coninckstraat € 160,00
Record Store Day Havik € 750,00
St. Josephfestivalk € 1000,00
Buurtfeest Pothkwartier € 678,07
Tejatherthuis € 500,00
Vergroening Langegracht € 250,00
Koningsdag Bloemendalsestraat € 1.000,00
Korte Bergstaat € 280,00
WinterparadIJS Amersfoort 2018 - Eem on Ice € 500,00
Dreyershofje € 150,00
Smartlappenfestival € 750,00
Havikconcerten € 500,00
Informatiemarkt 'Groene Dag' € 750,00
Kwintes Smallepad € 675,00
Appelmarkt € 1200,00
Vreemde Gasten € 1000,00
Muurhuizen € 100,00
Tuin hoek Coninckstraat/Pothstraat € 560,00
Nieuwsbrief BBN i.v.m. buurtbudget € 450,00
Kosten uitreiking cheques buurtbudget € 250,00
Organisatie kosten BBN (zaalhuur bijeenkomsten) € 720,00
Kosten website BBN 2018 € 45,00
Kosten administratiekantoor 2018 € 700,00


Besteding buurtbudget 2017

Hieronder vindt u een opsomming van de projecten die in 2017 een bijdrage uit het buurtbudget hebben gekregen. De werkgroep heeft bij het toekennen gelet op de meerwaarde voor binnenstadbewoners als geheel of voor een groep bewoners, met het thema 'B(l)oeiende binnenstad’ als leidraad en de totaal beschikbare budgettaire ruimte. Hierdoor kan het zijn dat niet iedere aanvraag volledig is gehonoreerd.

Groenevent Valkestraat, Stovestraat en Nieuwstraat en omgeving € 900,00
Drukken BBN Nieuws 2 edities (bezorging in eigen beheer) € 900,00
IJsbaan Lieve Vrouwekerkhof € 1.000,00
Buurtfeest Pothkwartier € 625,65
Koningsdag Bloemendalsestraat € 1.000,00
Goeie buren € 800,00
Havikconcerten € 750,00
Tejatherthuis € 500,00
Project 'Heilige Huisjes' € 750,00
Diaconaal Aandacht Centrum € 300,00
Struinen in de Tuinen € 750,00
Kids Festival € 750,00
Project 'Waag eens een oversteek' € 750,00
Bewoners Belangenvereniging Otto Scheltusflat € 450,00
Buurtfeest Waltoren en Achter de Kamp € 1.000,00
Smartlappenfestival € 750,00
Record Store Day Havik € 750,00
Korte Bergstraat € 280,00
Weltevreden € 600,00
Dreyershofje € 150,00
WinterparadIJS Amersfoort 2017/2018 € 500,00
Nieuwsbrief BBN i.v.m. buurtbudget € 450,00
Kosten uitreiking cheques buurtbudget € 250,00
Organisatie kosten BBN (zaalhuur bijeenkomsten) € 700,00
Kosten website BBN 2017 € 45,00
Kosten administratiekantoor 2017 € 450,00


Besteding buurtbudget 2016

Hieronder vindt u een opsomming van de projecten die in 2016 een bijdrage uit het buurtbudget hebben gekregen. De werkgroep heeft bij het toekennen gelet op de meerwaarde voor binnenstadbewoners als geheel of voor een groep bewoners, met het thema 'Bezig in je buurt’ als leidraad en de totaal beschikbare budgettaire ruimte. Hierdoor kan het zijn dat niet iedere aanvraag volledig is gehonoreerd of zelfs is afgewezen.

Drukken BBN Nieuws 2 edities (bezorging in eigen beheer) € 1.300,00
Smartlappenfestival € 750,00
Van binnen moet ik huilen € 750,00
Record Store Day Havik € 250,00
Groenevent Valkestraat, Stovestraat en Nieuwstraat € 550,00
Verrassend klassiek € 500,00
Goeie buren € 400,00
Vreemde gasten € 1000,00
Bloembakken Coninckstraat € 300,00
IJsbaan Lieve Vrouwekerkhof € 750,00
Zonnebloem € 200,00
Havikconcerten € 750,00
Buurtontmoeting Celzusterenstraat en omgeving € 450,00
Kids Festival € 750,00
Tejatherthuis € 300,00
Koningsdag Bloemendalsestraat € 1.000,00
Otto Scheltusflat € 500,00
Boldershof € 750,00
Korte Bergstraat € 280,00
Tuin hoek Pothstraat/Coninckstraat € 500,00
Achter de Kamp € 500,00
Kampkwartier € 570,00
Wintervoerproject Valkestraat en omgeving € 100,00
IJsbaan Eemplein € 750,00
Nieuwsbrief BBN i.v.m. buurtbudget € 650,00
Kosten uitreiking cheques buurtbudget € 250,00
Organisatie kosten BBN (bijeenkomsten) € 750,00
Kosten website BBN 2016 € 45,00
Lidmaatschap Ravelijn € 25,00


Besteding buurtbudget 2015

Hieronder vindt u een opsomming van de projecten die in 2015 een bijdrage uit het buurtbudget hebben gekregen. De werkgroep heeft bij het toekennen gelet op de meerwaarde voor binnenstadbewoners als geheel of voor een groep bewoners, met thema’s als ‘Ontmoeting’ en ‘Samenwerken’ als leidraad en de totaal beschikbare budgettaire ruimte. Hierdoor kan het zijn dat niet iedere aanvraag volledig is gehonoreerd of zelfs is afgewezen.

Drukken BBN Nieuws 2 edities (bezorging in eigen beheer) € 1.312,00
Smartlappenfestival € 750,00
Dreyershofje € 150,00
Groenevent Valkestraat € 450,00
Clowntjeshof € 750,00
Werkgroep Goeie Buren € 986,43
Recordstoreday 't Havik € 250,00
Verrassend Klassiek € 300,00
Buurtontmoeting Celzusterenstraat en omgeving € 444,00
Kids Festival € 500,00
Kromme Elleboogsteeg € 199,51
Galerie Absoluut € 500,00
Schimmelpenninckbuurt € 540,45
Tejaterthuis € 300,00
Groen-ontmoetingsdag Stovestraat en Nieuwstraat € 215,00
Koningsdag Bloemendalsestraat € 1.000,00
Korte Bergstraat € 242,52
Vereniging de Zonnebloem € 200,00
Kampkwartier € 1.000,00
Havikconcerten € 750,00
Achter de Kamp € 1.000,00
Struinen in de Tuinen € 750,00
Beautiful Day € 119,69
Nieuwsbrief BBN i.v.m. buurtbudget € 656,00
Kosten uitreiking cheques buurtbudget € 200,00
Organisatie kosten BBN € 675,00
Kosten website BBN 2015 € 45,00


Besteding buurtbudget 2014

Clowntjeshof op de Hof € 750,00
Smartlappenfestival € 750,00
Havikconcerten € 750,00
Stichting nieuwe stadsboeren € 705,00
Vreemde Gasten € 750,00
Stichting Lieve Vrouweplein € 500,00
BewonersWeb € 400,00
Valkestraat € 450,00
Struinen in de Tuinen € 500,00
Verrassend Klassiek € 300,00
Tejaterthuis € 300,00
Kids Festival € 500,00
033Fotostad € 1.000,00
Vereniging de Zonnebloem € 400,00
Valkhof € 1.000,00
Achter de Kamp € 750,00
Toeters en bellen € 250,00
Rommelroute Kruiskamp, Sint Annastraat en omgeving € 350,00
Groet en ontmoet € 1.000,00
Waltoren € 135,00
Koningsdag Bloemendalsestraat € 1.000,00
Kromme Elleboogsteeg € 500,00
Nieuwsbrief BBN € 1.200,00
Organisatie kosten buurtbudget € 200,00
Organisatie kosten BBN € 237,64

Klik hier om terug te gaan naar de pagina met de werkgroepen.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.