Nieuwe werkwijze welzijnswerk: #InDeBuurt


Vanaf 1 januari 2017 is de organisatie Indebuurt033 verantwoordelijk voor alle welzijnsactiviteiten, -voorzieningen en -netwerken in de stad. Door basisactiviteiten van Indebuurt033 aangevuld door activiteiten en projecten van vrijwilligers en inwoners voorkomen we dat iemand ongewenst aan de zijlijn staat of benodigde ondersteuning misloopt. Meer dan voorheen bepalen inwoners wat er nodig is. Uw ideeën en uw initiatieven zijn welkom. Indebuurt033 helpt hierbij. Vanaf najaar 2016 is het bovendien mogelijk om voor projecten subsidie aan te vragen.

Wilt u een bijdrage leveren voor een ander, zonder zelf een activiteit of project te starten? Bijvoorbeeld door ergens bij aan te sluiten als vrijwilliger? Neem dan contact op met Indebuurt033.

Heeft u een idee voor uw wijk of stad dat bijdraagt aan het welzijn of de ondersteuning van mensen of dat mensen samenbrengt? En heeft u daar financiering voor nodig? Volg het onderstaande stappenplan en ga van start. U kunt ook naar de pagina Subsidie Projecten #InDeBuurt gaan.

Over de nieuwe werkwijze en Indebuurt033
De gemeente Amersfoort wil naast de professionele ondersteuning het accent verschuiven naar het sociale netwerk van inwoners zelf. U weet immers het beste wat er moet gebeuren in uw omgeving en kan hier zelf ook een bijdrage aan leveren. Daarom heeft één organisatie, Indebuurt033, subsidie gekregen om alle activiteiten, voorzieningen en netwerken binnen het welzijnswerk te coördineren en deels uit te voeren.

Indebuurt033 werkt wijkgericht. Inwoners bepalen meer dan voorheen wat nodig is. Hiervoor wordt met inwoners een wijkplan opgesteld en een stedelijk plan. In dit plan komt per wijk te staan welke basisactiviteiten Indebuurt033 zal verzorgen en welke doelen daarnaast behaald moeten worden. Vanaf 1 januari 2017 stoppen de subsidies aan andere welzijnsorganisaties. Dit betekent niet dat de activiteiten verdwijnen. Hoe het er precies uit komt te zien wordt de komende maanden duidelijk. Bekijk de website van Indebuurt033 voor meer informatie over de organisatie en hun plannen. Aan de website wordt komende tijd verder gewerkt.

Inwonersvertegenwoordiging en meedenken wijkplannen
Indebuurt033 is van september tot en met november 2016 met inwoners in gesprek, want zij weten het beste wat er leeft en nodig is in de wijk. Op basis van de eerste ronde wijkbijeenkomsten in oktober, informatie van wijkgroepen, het wijkteam, de gebiedsmanager, jongerenwerkers, de wijkagent en een gebiedscan zijn concept-wijkplannen en een stedelijk conceptplan gemaakt. Deze conceptplannen staan op de website van Indebuurt033. U kunt via de inwonersvertegenwoordigers reageren op deze plannen. De inwonersvertegenwoordigers per wijk komen op de website van Indebuurt033 te staan. U kunt uw reactie ook direct sturen naar Indebuurt033 via info@indebuurt033.nl. Indebuurt033 blijft de wijkplannen in 2017 verbeteren, samen met inwoners.

Vanaf 1 januari 2017 vindt inwonersvertegenwoordiging plaats via de gekozen Buurtbesturen. Deze Buurtbesturen worden vanaf december 2016 vormgegeven door Indebuurt033, samen met de inwonersvertegenwoordigers en betrokken buurtorganisaties. Interesse voor het Buurtbestuur? Stuur dan een e-mail naar info@indebuurt033.nl o.v.v. uw naam en de wijk waar het om gaat. De verwachting is dat de Buurtbesturen in januari 2017 actief worden.


Stappenplan


Stap 1: Past uw idee bij de wijkplannen of het stedelijke plan?
U kijkt of uw idee past bij de doelen uit de wijkplannen en het stedelijk plan dat Indebuurt033 heeft opgesteld samen met inwoners. Voorbeelden van doelen zijn opvoedondersteuning, een sociale wijk maken en eenzaamheidsbestrijding.

Twijfelt u of uw activiteit past bij de wijkplannen of voldoende uitgewerkt is? Neem dan contact op met Indebuurt033 om telefonisch te overleggen.

Stap 2: Voorbereiden aanvraag subsidieregeling
Maak een financieringsplaatje voor uw idee. Afhankelijk van de hoogte van het benodigde bedrag kunt u hieronder opzoeken hoe u een aanvraag indient voor de subsidieregeling Projecten #InDeBuurt. Houd er rekening mee dat het een aantal weken duurt voordat u de beslissing op uw aanvraag hoort. Dien de aanvraag op tijd in.

In het kort geldt: voor aanvragen tot € 5000,- mag iedereen dus ook een ‘gewone’ inwoner indienen, daarboven moet u een rechtspersoon zijn, dus ingeschreven staan bij de KvK. Tot € 500,- hoeft u alleen het aanvraagformulier in te vullen. Vanaf € 500,- moet uw aanvraag voldoen aan de Algemene Subsidieverordening. In de tabel noemen we dit conform ASV.

Conform ASV

  • Op de subsidieaanvraag staan naam, adres en woonplaats van de aanvrager en de aanvrager ondertekent de aanvraag.
  • De subsidieaanvraag verloopt via het (digitaal) aanvraagformulier. Dit publiceert Indebuurt033 uiterlijk 1 december 2016.

Stap 3: Subsidieaanvraag indienen
U vraagt de subsidie vanaf 1 december 2016 aan via Indebuurt033. Als u het aanvraagformulier niet kan gebruiken, kunt u in overleg met Indebuurt033 ook op een andere manier een aanvraag indienen. De eerste aanvraagtermijn is:

  • 1 t/m 23 december 2016.

Na deze eerste ronde kunnen aanvragen ieder kwartaal worden ingediend. De sluitingsdata zijn:

  • 1 april 2017.
  • 1 juli 2017.
  • 1 oktober 2017.
  • 1 januari 2018.

U krijgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een maand na sluitingsdatum van de aanvraagtermijn, reactie van Indebuurt033 op uw aanvraag.

Stap 4: Beslissing aanvraag subsidieregeling
Heeft u een positieve reactie gekregen? U kunt aan de slag. In de brief (de beschikking) die u krijgt, staan de afspraken op papier.

Is uw aanvraag (nog) niet goedgekeurd? Kijk wat er nog nodig is of wellicht is er een andere subsidieregeling die meer passend is bij uw plan. Kijk eens op de pagina Subsidies of Buurtbudget. Als u het niet eens bent met het besluit over uw aanvraag, dan kunt u bezwaar maken. Zie hiervoor de brief die u ontvangt van Indebuurt033.

Stap 5: Uitvoering van uw plan
Heeft u tijdens de uitvoering van uw initiatief hulp nodig of wilt u sparren? Neem dan gerust contact op met Indebuurt033.

Stap 6: Evalueren en verantwoorden
Afhankelijk van de grootte van uw initiatief moet u de gemaakte kosten verantwoorden.


Definitieve wijkplannen bekend


Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november zijn akkoord gegeven op de wijkplannen en het stedelijk plan. Deze plannen vormen de basis voor inwoners en organisaties om subsidie te kunnen aanvragen voor activiteiten. Wij gebruiken deze plannen als leidraad voor het inrichten en de uitvoering van onze dienstverlening.

Over de wijkplannen en het stedelijk plan
Net als de gemeente Amersfoort werken wij wijkgericht. In de wijkplannen hebben we samen met inwoners en organisaties die in de wijken actief zijn, de doelen en prioriteiten beschreven op sociaal terrein. De plannen moeten vooral gezien worden als een eerste aanzet, het zijn werkdocumenten die continue worden aangevuld en verbeterd door bewoners en organisaties die in de wijken actief zijn.
Ga naar www.indebuurt033.nl/wijkplannen.


Klik hier om terug te gaan naar de pagina met de werkgroepen.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.