Over het Binnenstad Bewoners Netwerk Amersfoort


Wie zijn we
Het netwerk bestaat uit actieve, betrokken bewoners van de binnenstad (Stadskern en Zonnehof) die opkomen voor de belangen van binnenstad bewoners, de leefbaarheid willen vergroten en zoveel mogelijk binnenstad bewoners willen activeren om mee te praten over alles wat er speelt in de binnenstad. Het BBN heeft een website: bbn-amersfoort.nl, een facebook pagina en een nieuwsbrief die zes keer paar jaar verschijnt, waarvan drie keer huis aan huis.

De wijk
De historische binnenstad is een andere wijk dan de meeste woonwijken door een veel grotere menging van functies als werken, ondernemen, horeca, evenementen winkelen, kantoren én wonen. Een groot deel is beschermd stadsgezicht wat behouden moet worden maar zeker ook zijn beperkingen heeft. Logistieke bevoorrading, verkeer en parkeren, vormen een grote uitdaging en sociale veiligheid en cohesie is minder vanzelfsprekend. Er zijn wel buurten, maar door de doorsnijdingen met commerciële assen als winkelstraten is er minder een echt wijkgevoel.

Wat doen we
Het streven van het BBN is om de binnenstadsbewoners een eigen stem te geven. Weten wat er speelt in onze binnenstad en er zorg voor dragen dat bewoners betrokken worden. De BBN heeft een vaste kern van actieve bestuursleden en een aantal werkgroepen gericht op de onder andere de volgende onderwerpen:

Bevorderen van de sociale cohesie in de binnenstad
Bevorderen van de sociale cohesie gebeurt oa. via de buurtbudgetten (BBN werkgroep buurtbudget), en het bemiddelen in vraag en aanbod voor hulp en activiteiten vóór en dóór buurtbewoners via de BBN werkgroep Goeie Buren. Ook kennismaken met nieuwe bewoners hoort hierbij (BBN werkgroep Nieuwe bewoners).

Bevorderen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving
Hoe maken we onze stad schoner en leefbaarder, maar ook het vergroenen van de binnenstad waar de BBN werkgroep Groen al succesvol initiatieven heeft ontplooid (geveltuinen, plantenruilbeurzen).

De BBN werkgroep Openbare ruimte houdt onder andere het verkeersbeleid, de visie stadshart van de gemeente nauwlettend in het oog en is actief betrokken. Ook de inrichting van de pleinen en stegen in de binnenstad heeft de aandacht van de werkgroep.

Door de BBN werkgroep Duurzaam Wonen kijkt naar de mogelijkheden voor energiebesparing door zonnepanelen. Dat is lastig in een beschermd stadsgezicht. De werkgroep onderzoekt daarom welke mogelijkheden er zijn om gemeenschappelijk zonnepanelen te leggen op een groot plat dak.


Vergaderingen

De bijeenkomsten van het BBN vinden meestal op de derde maandag van de maand plaats in de 'Rooie Cent', vanaf 20.00 uur. Tijdens de vergaderingen kunnen alle bewoners van de stad onderwerpen die betrekking hebben op de binnenstad aan de orde stellen en bespreekbaar maken. Zo nodig kan vervolgens actie gevraagd worden van de gemeente Amersfoort, de gemeenteraad of andere instanties.

Het Binnenstad Bewoners Netwerk wil fungeren als aanspreekpunt voor de gemeente en participeren in meningvormende bijeenkomsten over de binnenstad en in die hoedanigheid ook deelnemen aan platforms die de gemeente heeft ingesteld om de leefbaarheid van de binnenstad te bewaken. Daarom heeft het Binnenstad Bewoners Netwerk ook regelmatig contact met gemeentelijke instanties die de leefbaarheid bevorderen. Denk hierbij aan de wijkpolitie, de wijkopzichter, ROVA, verkeersdeskundigen en Eemfors.

Lees hier verder over de geschiedenis van het Binnenstad Bewoners Netwerk en hier vindt u een kaart van de binnenstad van Amersfoort. Het Binnenstad Bewoners Netwerk zet zich in voor de bewoners van dit gebied.

Klik hier om terug te gaan naar de startpagina.